บทบาทของฉมาโซเอ็นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562

ฉมาโซเอ็นได้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันย่านเจริญกรุงให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯอย่างเต็มตัว ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 ( Bangkok Design Week 2019) โดยได้มีส่วนร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่สาธารณชนในนิทรรศการ“ From District to City, From Me to We : ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา” พร้อมด้วยงานออกแบบเชิงทดลองอย่าง ทางเท้าสร้างสรรค์ในโครงการ Streetscape ที่มีการตอบโจทย์ให้ทางเท้ามีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน

IMG-2114

IMG-1917

การก้าวไปสู่ “ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง”

นิทรรศการ“ From District to City, From Me to We : ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา” ได้บอกเล่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมในการนำมาซึ่งย่านสร้างสรรค์ ย่านเจริญกรุงนั้นได้ถูกขับเคลื่อนโดยงานเทศกาลและโครงการต่างๆมาตั้งแต่ปี 2553 ดังเช่นงานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ งาน TEDxเจริญกรุง งานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ หรืองานฉายหนังตามสถานที่ต่างๆในย่าน โครงการเหล่านี้เป็นขั้นตอนของการทดลองและดึงดูดผู้คนเข้ามาร่วมปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดในย่านสร้างสรรค์นี้โดยมีเป้าหมายคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของย่านเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของวงล้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ฉมา และ ฉมาโซเอ็น ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงศึกษาออกแบบผังแม่บทมาเพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านี้และส่งเสริมวงจรเศรษฐกิจและระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ 3E ได้แก่

  1. Enhance district accessibility through social and environmental network การสร้างโครงข่ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดการเข้าถึงและการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาทางสัญจรอย่างทางเท้า ทางจักรยาน และตรอก ซอก ซอย รวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก
  2. Engage stakeholders in the co-creation and development of public spaces ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันโดยการพัฒนาพื้นที่หรืออาคารที่ไม่มีผู้ใช้งาน พัฒนาบรรยากาศภายในย่าน หรือการเพิ่มกิจกรรมเข้าไปในพื้นที่
  3. Enrich district perception through urban revitalization สร้างการรับรู้ใหม่ให้กับย่านผ่านการออกแบบและฟื้นฟูด้านกายภาพของย่านให้เป็นที่ดึงดูด และเป็นต้นแบบของย่านสร้างสรรค์ผ่านการกำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเริ่มพัฒนารวมถึงสร้างจุดสังเกตที่น่าสนใจ

L047-CD-Block Plate 95-160-02

L047-CD-Block Plate 95-160-03

พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตรงตามเกณฑ์ของการออกแบบเมืองจะถูกออกแบบทั้งหมด 8 จุด ดังที่แสดงในรูปผังแม่บทและรูปทัศนียภาพจำลองอนาคตความเป็นไปได้ของย่านนี้ ผังแม่บทนี้มีเป้าหมายระยะสั้นคือการส่งเสริมการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานของย่านและเป้าหมายระยะยาวคือการคาดหวังต่อความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยสนับสนุนพื้นที่สำหรับการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในย่าน หากย่านเจริญกรุงประสบผลสำเร็จ ที่สุดแล้วก็จะขับเคลื่อนกรุงเทพฯไปสู่เมืองสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไป

——–

ทางเท้าย่านสร้างสรรค์

Streetscape : โครงการต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายต่างๆของย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง และกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริม และแก้ไขปัญหา ประสบการณ์การเดินเท้าในกรุงเทพ โดย ดร. พีรียา บุญชัยพฤกษ์ ร่วมกับ คลาวด์ฟลอร์ และ นักออกแบบทั้ง 5 ทีม เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ ฉมาโซเอ็น (องค์ประกอบทางเท้า) ,คลาวด์ฟลอร์ (ทางข้าม) ,สตูดิโอ ไดอะล็อก (กิจกรรมทางเท้า) , พี.ไลบรารี่ ดีไซน์ สตูดิโอ (ป้ายบอกทาง) และ เจลลี่ฟิช มิชชั่น (ความปลอดภัย)

ในส่วนขององค์ประกอบทางเท้า ฉมาโซเอ็น ได้ทำการออกแบบภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง ความยาวรวม 85 เมตร แนวความคิดในการออกแบบ คือการออกแบบให้ทางเท้ามีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางเท้าได้ด้วย จึงใช้เส้นสีแดงเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ กำหนดเงื่อนไขการใช้งานพื้นที่ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางเท้า เกิดเป็น Street Furniture ได้แก่ ที่นั่ง ถังขยะ โต๊ะเขียนไปรษณีย์ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกไม้พุ่มบริเวณทางเดิน และส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่านด้วยป้ายชื่อย่านเจริญกรุง

W006-Creative walkway-190202-4-2

W006-Creative walkway-190202-4-3S__14417956

51112749_880836765419981_6711082860394053632_n.jpg

บทความโดย
รวิพร บุญยาสัย
มลภษร ชูวงษ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s