Blog

บทบาทของฉมาโซเอ็นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562

ฉมาโซเอ็นได้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันย่านเจริญกรุงให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯอย่างเต็มตัว ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 ( Bangkok Design Week 2019) โดยได้มีส่วนร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่สาธารณชนในนิทรรศการ“ From District to City, From Me to We : ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา” พร้อมด้วยงานออกแบบเชิงทดลองอย่าง ทางเท้าสร้างสรรค์ในโครงการ Streetscape ที่มีการตอบโจทย์ให้ทางเท้ามีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน

IMG-2114

IMG-1917

การก้าวไปสู่ “ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง”

นิทรรศการ“ From District to City, From Me to We : ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา” ได้บอกเล่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมในการนำมาซึ่งย่านสร้างสรรค์ ย่านเจริญกรุงนั้นได้ถูกขับเคลื่อนโดยงานเทศกาลและโครงการต่างๆมาตั้งแต่ปี 2553 ดังเช่นงานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ งาน TEDxเจริญกรุง งานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ หรืองานฉายหนังตามสถานที่ต่างๆในย่าน โครงการเหล่านี้เป็นขั้นตอนของการทดลองและดึงดูดผู้คนเข้ามาร่วมปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดในย่านสร้างสรรค์นี้โดยมีเป้าหมายคือการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของย่านเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของวงล้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ฉมา และ ฉมาโซเอ็น ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงศึกษาออกแบบผังแม่บทมาเพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านี้และส่งเสริมวงจรเศรษฐกิจและระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ 3E ได้แก่

 1. Enhance district accessibility through social and environmental network การสร้างโครงข่ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดการเข้าถึงและการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาทางสัญจรอย่างทางเท้า ทางจักรยาน และตรอก ซอก ซอย รวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก
 2. Engage stakeholders in the co-creation and development of public spaces ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันโดยการพัฒนาพื้นที่หรืออาคารที่ไม่มีผู้ใช้งาน พัฒนาบรรยากาศภายในย่าน หรือการเพิ่มกิจกรรมเข้าไปในพื้นที่
 3. Enrich district perception through urban revitalization สร้างการรับรู้ใหม่ให้กับย่านผ่านการออกแบบและฟื้นฟูด้านกายภาพของย่านให้เป็นที่ดึงดูด และเป็นต้นแบบของย่านสร้างสรรค์ผ่านการกำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเริ่มพัฒนารวมถึงสร้างจุดสังเกตที่น่าสนใจ

L047-CD-Block Plate 95-160-02

L047-CD-Block Plate 95-160-03

พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ตรงตามเกณฑ์ของการออกแบบเมืองจะถูกออกแบบทั้งหมด 8 จุด ดังที่แสดงในรูปผังแม่บทและรูปทัศนียภาพจำลองอนาคตความเป็นไปได้ของย่านนี้ ผังแม่บทนี้มีเป้าหมายระยะสั้นคือการส่งเสริมการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานของย่านและเป้าหมายระยะยาวคือการคาดหวังต่อความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยสนับสนุนพื้นที่สำหรับการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในย่าน หากย่านเจริญกรุงประสบผลสำเร็จ ที่สุดแล้วก็จะขับเคลื่อนกรุงเทพฯไปสู่เมืองสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไป

——–

ทางเท้าย่านสร้างสรรค์

Streetscape : โครงการต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายต่างๆของย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง และกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริม และแก้ไขปัญหา ประสบการณ์การเดินเท้าในกรุงเทพ โดย ดร. พีรียา บุญชัยพฤกษ์ ร่วมกับ คลาวด์ฟลอร์ และ นักออกแบบทั้ง 5 ทีม เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ ฉมาโซเอ็น (องค์ประกอบทางเท้า) ,คลาวด์ฟลอร์ (ทางข้าม) ,สตูดิโอ ไดอะล็อก (กิจกรรมทางเท้า) , พี.ไลบรารี่ ดีไซน์ สตูดิโอ (ป้ายบอกทาง) และ เจลลี่ฟิช มิชชั่น (ความปลอดภัย)

ในส่วนขององค์ประกอบทางเท้า ฉมาโซเอ็น ได้ทำการออกแบบภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง ความยาวรวม 85 เมตร แนวความคิดในการออกแบบ คือการออกแบบให้ทางเท้ามีความสะดวก มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางเท้าได้ด้วย จึงใช้เส้นสีแดงเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบ กำหนดเงื่อนไขการใช้งานพื้นที่ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางเท้า เกิดเป็น Street Furniture ได้แก่ ที่นั่ง ถังขยะ โต๊ะเขียนไปรษณีย์ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกไม้พุ่มบริเวณทางเดิน และส่งเสริมอัตลักษณ์ของย่านด้วยป้ายชื่อย่านเจริญกรุง

W006-Creative walkway-190202-4-2

W006-Creative walkway-190202-4-3S__14417956

51112749_880836765419981_6711082860394053632_n.jpg

บทความโดย
รวิพร บุญยาสัย
มลภษร ชูวงษ์

Shma Soen X Bangkok Design Week 2019

Shma Soen plays a role on pushing forward “Charoenkrung” to fully be a Creative District for Bangkok. At Bangkok Design Week 2019, we participated as an exhibitor who supported TCDC (Thailand Creative and Design Center) and CEA (Creative Economy Agency) on presenting the exhibition of “From District to City, From Me to We”, spreading the achievement of Charoenkrung to the public. Pilot projects by us called Streetscape – Creative Walkway were also be launched to support the Creative district in this Design Week.

 

IMG-1917

Approaching “Creative District”

“From District to City, From Me to We” tells about the strategies in physical and non-physical ways to achieve Creative District. Charoenkrung, is driven up by many events and projects since 2010 in the area such as The Bangkok Art Biennale, TEDxCharoenkrung, Bangkok Design Week and film screening events as an experimental process to attract creative people to participate and exchange ideas and knowledge in this public environment to strengthen the creative economic chain.

At the end, with a collaboration of Shma, Shma Soen and Thammasart Design school , the masterplan is proposed to stimulate the creative economy and ecology that’s currently happening by 3E strategies;

 1. Enhance district accessibility through social and environmental network : by improving connection facilities such as walkways, bicycles routes, neighborhood alleys, main roads, and mass transit stations
 2. Engage stakeholders in the co-creation and the development of public spaces through variety of activities specific to potential of each site and stakeholders: by developing unused area or buildings and introduce new programs to them
 3. Enrich district perception through urban revitalization : by developing focus areas of the district and introduce attraction spots to the area

8 focus areas are drawn and presented briefly in the masterplan with 4 blow up images of the future possibilities that the district can physically transform into.

L047-CD-Block Plate 95-160-02L047-CD-Block Plate 95-160-03

As a result, in short term, the masterplan will support the development of infrastructure standards in the district , while in long term, is expected for the collaborations of stakeholders to support the space for creative business incubation in the district. The success of Charoenkrung will eventually push Bangkok city forward into a Creative City which has a potential to solve social and economic equity in the future.

——

Creative Walkway

“Streetscape” is the project developed by Pheereeya  Boonchaipruek Ph.D. and architect named Cloud-floor which the study outcomes had been expanded to be 5 challenges in public space development prototype with 5 designers in charged;

 1. Shma Soen – Street elements
 2. Cloud-floor – Street crossing
 3. Studio Dialogue – Street activities
 4. P.Library Design Studio – Wayfinding
 5. Jelly Fish Mission – Safety environment

In Shma Soen’s frame of work ,we improved the pedestrian landscape in front of the Grand Postal Office that has the total length of 85 meters, with shrub grown along the walkway to be flourishing with greenery. Red light strip is used as a tool to define space and create street furniture including seats, trash cans, bench for writing letters, vehicles drop-off and Charoenkrung district signage. This signage is marked properly to enhance the identity of the district , convenience of walking,friendliness and interaction between variety of users.

W006-Creative walkway-190202-4-3

W006-Creative walkway-190202-4-2

S__14417956

Article by :
Raviporn Boonyasai
Molpasorn Shoowong

IFLA ASIA-PACIFIC 2017

Bangkok, Thailand – Shma Soen Company Limited have received the IFLA ASIA-PAC LA Awards 2017 by the international federation of landscape architects Asia pacific region, honorable mention awards in category of Park and open space and cultural and urban landscape, on 4th November 2017.

Lan Kila Pat 1, a community park for affordable house community, has been received awards as the Honorable Mention Park and open space design with the concept of Sport Park which aim to increase healthy activities of community.

Together with Lan Kila Pat1. Lan Kila Pat2, the project that revive waste space under express way, has been received awards of the cultural and urban landscape as an honorable mention with by utilize the unutilized space design concept.